Dwangsom naar draagkracht?

Terwijl veel mensen op vakantie zijn, worden er ook bij de huidige tropische temperaturen door de overheid dagelijks dwangsommen opgelegd, geïnd en voorbereid. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de draagkracht van de vermeende overtreder. In het beste geval kan er een betalingsregeling worden getroffen maar verder dan dat gaat de 'service' van het bevoegde gezag niet.

Even leek het er op dat op aangeven van de Advocaat-Generaal 'draagkracht' wel een factor van betekenis zou gaan worden. Helaas werd het hoger beroep ingetrokken voordat de Afdeling tot een uitspraak hierover kon komen. Het lijkt echter een kwestie van tijd voordat de Afdeling in een nieuwe zaak zich hier toch over zal uitlaten.

In zijn advies aan de Afdeling overweegt de Advocaat-Generaal echter dat het aan de overtreder is om aannemelijk te maken dat hij niet voldoende draagkrachtig is om de opgelegde dwangsom te betalen. Hij voert daartoe -kort samengevat- aan dat het voor het bestuursorgaan ingewikkeld is om dit te bepalen en dat zij niet bevoegd is om allerlei privacygevoelige gegevens te verwerken.

Om met dat laatste te beginnen: indien een veronderstelde overtreder daarmee instemt, kunnen ook privacy-gevoelige gegevens bij de dwangsomoplegging- of inning worden betrokken. Wanneer daarmee maatwerk kan worden geleverd, zullen bedrijven daar in veel gevallen mee instemmen. Daarnaast is de vermeende complexiteit geen reden om tot een zorgvuldige afweging te komen. Dat is al helemaal niet het geval gezien de vaak grote belangen, maar ook gezien de weinig warme ontvangst die dit soort door partijen geleverde bewijs bij de bestuursrechter vaak krijgt.

Zorvuldige handhaving brengt mijns inziens mee dat al bij de bepaling van de hoogte van de dwangsom door het bestuursorgaan de draagkracht van de overtreder wordt betrokken. De argumentatie van de Advocaat-Generaal overtuigt niet van het tegendeel, de wet verzet zich er niet tegen.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=94696

Laatste Blog