Maak van handhaving geen papieren tijger.

Wanneer een overtreding wordt vastgesteld, dient daar in beginsel handhavend tegen te worden opgetreden. De keuze welk instrument daarvoor wordt gebruikt, ligt bij het bevoegde bestuursorgaan. Dit kan een last onder dwangsom of -bestuursdwang opleggen maar ook een bestuurlijke boete opleggen of overgaan tot intrekking van de vergunning. Deze beslissingsvrijheid kan het bestuursorgaan inperken door middel van handhavingsbeleid waarin wordt aangegeven welk instrument bij welke overtreding wordt gehanteerd. De bestuursrechter toetst de keuze voor een bepaald instrument slechts marginaal, dat wil zeggen dat deze nagaat of in redelijkheid tot deze keuze kon worden gekomen.

Onlangs werd bekend dat het waterschap Roer en Overmaas aan een bedrijf een last onder dwangsom heeft opgelegd vanwege het (beweerdelijk) lozen van verontreinigde stoffen in de Maas. Sinds ruim een maand zou het Maaswater daar om niet meer geschikt zijn om als drinkwater te gebruiken. Indien deze gegevens juist zijn, is het onbegrijpelijk dat wordt volstaan met een dwangsom. In dit geval zou een spoedshalve last onder bestuursdwang waarschijnlijk een veel effectiever middel zijn. In dat geval krijgt de overtreder zeer korte tijd de gelegenheid om aan de overtreding een einde te maken. Mocht dit niet gebeuren dan doet het bestuursorgaan dit zelf op kosten van de overtreder. Gegeven de betrokken milieu- en gezondheidsbelangen is het te hopen dat tegen het besluit in kwestie op korte termijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. Bestuursorganen dienen namelijk in dit soort situaties niet te terughoudend te zijn met het gebruiken van hun bevoegdheden.

http://www.overmaas.nl/actueel/nieuws/@3857/waterschap-roer-1/

Laatste Blog