Communiceert het OM voldoende terughoudend?

Op grond van de ‘Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging’ mag het OM bepaalde informatie over strafrechtelijke onderzoeken met de pers delen. Hoewel in de genoemde aanwijzing onder meer staat: ‘Ook wanneer het OM of de politie de media achteraf gezien (deels) onjuist heeft geïnformeerd, met als gevolg onjuiste berichten in de media, wordt hiervan zo spoedig mogelijk melding gemaakt aan de media. Het ligt voor de hand dat de partij die de onjuiste informatie heeft gemeld de mededeling aan de media doet’, zorgt het OM niet voor verwijdering van de zoekresultaten (op bv Google), welke het gevolg zijn van de eerdere informatievoorziening van de zijde van het OM. Ook zijn mij geen zaken bekend waarin het OM zoekmachines heeft gevraagd over te gaan tot verwijdering van de zoekresultaten. Het geciteerde lijkt dan ook meer betrekking te hebben op informatie waarvan later tijdens het nog lopende onderzoek blijkt dat de eerder gegeven informatie onjuist is. De aanwijzing besteedt in het geheel geen aandacht aan de rol die het OM zou kunnen of moeten spelen bij het zuiveren van de naam van de voormalig verdachte nadat de rechter tot een vrijspraak is gekomen.

Laatste In het nieuws