Wie zijn wij en wat doen we?

Van de Sanden & Peters Advocaten

Van de Sanden & Peters is een in Utrecht gevestigd boutique advocatenkantoor dat is gefocust op bestuursrecht, strafrecht en privacyrecht.  Het kantoor is in 2012 opgericht onder de naam Van de Sanden Advocatuur en Mediation. In 2017 is de samenwerking aangegaan met het kantoor van mevrouw mr. H.M.G Peters. Dit heeft geleid tot het ontstaan van Van de Sanden & Peters onder haar huidige naam.

De samenwerking tussen Cees A.H. van de Sanden en Heleen M.G. Peters heeft gezorgd voor een unieke expertise op het gebied van bestuurs-, straf- en privacyrechtelijke kwesties. Het kantoor staat niet alleen voor een gedegen inhoudelijke aanpak maar ook voor een resultaatgerichte- en persoonlijke benadering waarbij de client steeds centraal staat.

Algemene voorwaarden

1. Van de Sanden & Peters Advocaten is een naar Nederlands recht opgerichte maatschap, gevormd door eenmanszaak Van de Sanden Advocatuur & Mediation en eenmanszaak Advocatenkantoor Peters. De maatschap stelt zich ten doel de advocatuur te beoefenen.

2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet uitsluitend opgesteld ten behoeve van Van de Sanden & Peters Advocaten, maar eveneens voor alle andere personen die voor Van de Sanden & Peters Advocaten werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Van de Sanden & Peters Advocaten van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Van de Sanden & Peters Advocaten aansprakelijk zou kunnen zijn.

3.1. De opdrachten die door mr. Cees A.H. van de Sanden worden aangenomen, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van de Sanden Advocatuur & Mediation. De opdrachten die door mr. Heleen M.G. Peters worden aangenomen, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Peters. Het voorgaande geldt tevens indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 BW lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.2. Het staat Van de Sanden & Peters Advocaten, alsmede Van de Sanden Advocatuur & Mediation en Advocatenkantoor Peters, vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkeid door de door Van de Sanden & Peters Advocaten aan te wijzen "partners" als hiervoor bedoeld en personeelsleden van Van de Sanden & Peters Advocaten te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

3.3 Van de Sanden & Peters Advocaten zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door Van de Sanden & Peters Advocaten in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

4 Wanneer de uitvoering van een opdracht door Van de Sanden & Peters Advocaten leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering(en) van Van de Sanden Advocatuur & Mediation en/of Advocatenkantoor Peters wordt uitbetaald.  

5.1 De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen, ter keuze van de eisende partij, worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

5.2 Indien Van de Sanden & Peters Advocaten als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.

Kantoorklachtenregeling

Kantoorklachtenregeling Van de Sanden & Peters Advocaten

 

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet; 


 -  klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt; 


  - klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

 

Artikel 2 toepassingsbereik 


1.     Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Van de Sanden & Peters Advocaten, Van de Sanden Advocatuur & Mediation en Advocatenkantoor Peters en de cliënt.

2.     Iedere advocaat van de onder 1 genoemde kantoren draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling. 


 

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

a.     het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen; 


b.     het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen; 


c.     behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling; 


d.     medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten; 


e.     verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse. 


 

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

1.     Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

2.     Van de Sanden & Peters Advocaten, Van de Sanden Advocatuur & Mediation en Advocatenkantoor Peters hebben in de overeenkomst van opdracht/opdrachtbevestiging, via de algemene voorwaarden, opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt. 


3.     Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

 

Artikel 5 interne klachtprocedure

1.     Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. H.M.G. Peters, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. 


2.     De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

3.     Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

4.     De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

5.     De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

6.     Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht. 


 

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1.     De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

2.     De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht. 


 

Artikel 7 verantwoordelijkheden

1.     De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

2.     Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.

3.     De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht. 


4.     De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij. 


 

Artikel 8 klachtregistratie

1.     De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp. 


2.     Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld. 


3.     De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures. 


 

Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.