Wie zijn wij en wat doen we?

Van de Sanden & Peters Advocaten

Van de Sanden & Peters is een in Utrecht gevestigd boutique advocatenkantoor dat is gefocust op bestuursrecht, strafrecht en privacyrecht.  Het kantoor is in 2012 opgericht onder de naam Van de Sanden Advocatuur en Mediation. In 2017 is de samenwerking aangegaan  met het kantoor van mevrouw mr. H.M.G Peters. Dit heeft geleid tot het ontstaan Van de Sanden & Peters onder haar huidige naam.

De samenwerking tussen Cees A.H. van de Sanden en Heleen M.G. Peters heeft gezorgd voor een unieke expertise op het gebied van bestuurs-, straf- en privacyrechtelijke kwesties. Het kantoor staat niet alleen voor een gedegen inhoudelijke aanpak maar ook voor een resultaatgerichte- en persoonlijke benadering waarbij de client steeds centraal staat.

Algemene voorwaarden

1. Van de Sanden & Peters Advocaten is een naar Nederlands recht opgerichte maatschap, gevormd door eenmanszaak Van de Sanden Advocatuur & Mediation en eenmanszaak Advocatenkantoor Peters. De maatschap stelt zich ten doel de advocatuur te beoefenen.

2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet uitsluitend opgesteld ten behoeve van Van de Sanden & Peters Advocaten, maar eveneens voor alle andere personen die voor Van de Sanden & Peters Advocaten werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Van de Sanden & Peters Advocaten van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Van de Sanden & Peters Advocaten aansprakelijk zou kunnen zijn.

3.1. De opdrachten die door mr. Cees A.H. van de Sanden worden aangenomen, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van de Sanden Advocatuur & Mediation. De opdrachten die door mr. Heleen M.G. Peters worden aangenomen, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Peters. Het voorgaande geldt tevens indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 BW lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.2. Het staat Van de Sanden & Peters Advocaten, alsmede Van de Sanden Advocatuur & Mediation en Advocatenkantoor Peters, vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkeid door de door Van de Sanden & Peters Advocaten aan te wijzen "partners" als hiervoor bedoeld en personeelsleden van Van de Sanden & Peters Advocaten te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

3.3 Van de Sanden & Peters Advocaten zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door Van de Sanden & Peters Advocaten in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

4 Wanneer de uitvoering van een opdracht door Van de Sanden & Peters Advocaten leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering(en) van Van de Sanden Advocatuur & Mediation en/of Advocatenkantoor Peters wordt uitbetaald.  

5.1 De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen, ter keuze van de eisende partij, worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

5.2 Indien Van de Sanden & Peters Advocaten als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.